• 0
  • vi

Các Nguyên Nhân Gây Cháy Bõ Tẩu

Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề cháy bõ: Khi nào thì xảy ra hiện tượng cháy lòng bõ tẩu ? Tôi cũng tự hỏi, liệu có cách nào phát hiện hiện tượng cháy lòng bõ tẩu đang xảy ra hay không ? Bởi tôi nghĩ rằng khi gỗ tẩu bị cháy thì sẽ có mùi gỗ cháy đặc trưng hoặc cái gì đó đặc trưng tương tự chẳng hạn như điểm nóng bất thường trên bõ tẩu nơi bị cháy.

Tôi phải nói rằng Chet là một trong số những người may mắn hoặc anh ta phải là người hút tẩu rất kỹ mới không để xảy ra tình trạng cháy bõ tẩu với tần suất hút như vậy. Cũng cần phải nói qua về hiện tượng cháy bõ tẩu là hiện tượng gỗ briar lòng bõ và thuốc tẩu cùng cháy đồng thời. Mặt gỗ lòng bõ sẽ bị cháy thành than và từ từ cháy lẹm ra ngoài và theo thời gian sẽ làm lủng bõ tẩu. Hầu hết các tẩu thủ đều dẹp bỏ những cây tẩu đó khi phát hiện bõ bị cháy lẹm, tất nhiên hút cố thì cũng phải mất một thời gian dài tẩu mới bị lủng hoàn toàn.

Tôi phải nói rằng Chet là một trong số những người may mắn hoặc anh ta phải là người hút tẩu rất kỹ mới không để xảy ra tình trạng cháy bõ tẩu với tần suất hút như vậy. Cũng cần phải nói qua về hiện tượng cháy bõ tẩu là hiện tượng gỗ briar lòng bõ và thuốc tẩu cùng cháy đồng thời. Mặt gỗ lòng bõ sẽ bị cháy thành than và từ từ cháy lẹm ra ngoài và theo thời gian sẽ làm lủng bõ tẩu. Hầu hết các tẩu thủ đều dẹp bỏ những cây tẩu đó khi phát hiện bõ bị cháy lẹm, tất nhiên hút cố thì cũng phải mất một thời gian dài tẩu mới bị lủng hoàn toàn.

Tôi phải nói rằng Chet là một trong số những người may mắn hoặc anh ta phải là người hút tẩu rất kỹ mới không để xảy ra tình trạng cháy bõ tẩu với tần suất hút như vậy. Cũng cần phải nói qua về hiện tượng cháy bõ tẩu là hiện tượng gỗ briar lòng bõ và thuốc tẩu cùng cháy đồng thời. Mặt gỗ lòng bõ sẽ bị cháy thành than và từ từ cháy lẹm ra ngoài và theo thời gian sẽ làm lủng bõ tẩu. Hầu hết các tẩu thủ đều dẹp bỏ những cây tẩu đó khi phát hiện bõ bị cháy lẹm, tất nhiên hút cố thì cũng phải mất một thời gian dài tẩu mới bị lủng hoàn toàn.

Tôi phải nói rằng Chet là một trong số những người may mắn hoặc anh ta phải là người hút tẩu rất kỹ mới không để xảy ra tình trạng cháy bõ tẩu với tần suất hút như vậy. Cũng cần phải nói qua về hiện tượng cháy bõ tẩu là hiện tượng gỗ briar lòng bõ và thuốc tẩu cùng cháy đồng thời. Mặt gỗ lòng bõ sẽ bị cháy thành than và từ từ cháy lẹm ra ngoài và theo thời gian sẽ làm lủng bõ tẩu. Hầu hết các tẩu thủ đều dẹp bỏ những cây tẩu đó khi phát hiện bõ bị cháy lẹm, tất nhiên hút cố thì cũng phải mất một thời gian dài tẩu mới bị lủng hoàn toàn.